Процедури

10 Декември, 2018 - 31 Декември, 2018

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Габрово

„Информационно обслужване“ АД - клон Хасково

ОБЯВЯВА:

Процедура за отдаване под наем

 

Описание на имота: – Площ от 1 кв. м. (един квадратен метър), предназначена за поставяне на Кафе-машина, находяща се на партер, в административната сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Хасково, находяща се на адрес: гр. Хасково, бул. ”България“ № 152, част от поземлен имот № 77195.735.4 от Кадастралната карта на гр. Хасково.

За срок от 1 /една/ година.