Процедури

15 Март, 2019 - 25 Март, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Търговище

Част от недвижим имот, представляващ помещение с площ 42 кв. м. (четиридесет и два квадратни метра) - стая № 12, предназначена за търговска дейност, в административната сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Търговище