Процедури

02 Ноември, 2018 - 16 Ноември, 2018

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Стара Загора

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ обект състоящ се от: помещение № 113, предназначено за столова с площ 134 кв. м. и част от помещение № 148, представляващо кухненски блок с площ 51,75 кв. м., находящи се в сградата на „Информационно обслужване“ АД - клон Стара Загора.